Opinnot

VYY leima

Opinnot

Opinnot ja niiden suunnittelu on olennainen osa yliopisto-opiskelua. On hyvä perehtyä heti alusta asti opintojen sisältöön sekä erilaisiin vaihtoehtoihin, jotta voit luoda juuri sinulle sopivan kokonaisuuden. Suunnittelu voi olla varsinkin aluksi haastavaa ja siksi yliopisto tukee opiskelijoita opintojen suunnittelussa ja tarjoaa paljon hyödyllistä informaatiota siihen liittyen. Jokaisen opiskelijan kannattaakin vierailla Vaasan yliopiston opintojen suunnittelu -sivuilla.

Jokainen Vaasan yliopiston opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman, eli HOPS:in. HOPS:in tarkoituksena on auttaa opintojen suunnittelussa, aikataulutuksessa sekä luomaan kokonaiskuvan tutkinnosta. Lisäksi opintoneuvonnan henkilökunta antaa opinto-ohjausta sekä tietoa sivuainepuolloista sekä valmistumisesta. Kysymyksiin opintojen sisällöstä vastaavat parhaiten oppiaineiden ja koulutusohjelmien opettajat.

Jokaisella opiskelijalla on koulutusohjelmansa mukaan nimettynä omaohjaaja, joka auttaa opiskeluun liittyvissä asioissa, esim.

 • opintojen suunnittelu ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
 • muualla suoritetut/suoritettavat opinnot ml. AHOT-prosessi
 • vaihtoon lähtiessä Learning Agreement
 • pro gradu -tutkielman/diplomityön vastaanotto
 • valmistuminen
 • uraneuvonta

Osana opintojen ohjauksen kokonaisuutta toimii myös opintopsykologi, joka on perehtynyt oppimisen, ohjauksen ja neuvonnan psykologiaan. 

Yksi oppimistyyli ei sovi kaikille ja itselle parhaan tavan löytäminen auttaa valtavan paljon korkeakouluopinnoissa. Voit lukea lisää yliopiston Kehitä oppimistaitojasi -sivulta.

Ongelmatilanteet opinnoissa

Opintoasioissa ensisijainen yhteyshenkilö on aina kyseisen kurssin opettaja tai opintoneuvontaa antava ylioppilaskunnan henkilöstö opintopäällikön johdolla. Opintoasiat ovat aina opiskelijan ja yliopiston välisiä.

Mikäli kuitenkin opiskelija kokee tulleensa kaltoin kohdelluksi tai kohtaa ongelman, ylioppilaskunnan edunvalvonta-asiantuntijaan voi aina olla yhteydessä. VYY:n henkilökunta on täällä jäsenistöä varten ja tarvittaessa auttaa ongelmatilanteissasi.

Yleisiä yhteydenoton aiheita ovat muun muassa puuttuva tenttitulos tai opintosuoritusmerkintä, pitkittynyt opinnäytetyön tarkastus, tyytymättömyys arviointiin tai arvosanaan sekä mikä tahansa epäasiallinen kohtelu yliopiston henkilökunnan tai kanssaopiskelijoiden toimesta. Puuttuvasta tenttituloksesta tai opintosuoritusmerkinnästä voi ilmoittaa alla olevan Mustan listan kautta.

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Yliopisto-opiskelijat nauttivat alempiin koulutusasteisiin verraten erityisestä akateemisesta vapaudesta. Akateeminen vapaus edellyttää kuitenkin myös merkittävää akateemista vastuuta. Opiskelijalla on mm. vapaus suunnitella opintojaan yliopiston opintotarjonnan puitteissa sekä oikeus saada yliopistolta opinto-ohjausta, mutta hän on viime kädessä itse vastuussa opintojensa etenemisestä ja yliopiston järjestyssääntöjen sekä hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta. Opiskelijan onkin tiedostettava roolinsa yliopisto- ja tiedeyhteisön vastuullisena jäsenenä ja toimittava sen mukaisesti.

Opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään erityisesti yliopistolaissa, Vaasan yliopiston tutkintosäännössä sekä muissa yliopiston toimintaa ohjaavissa dokumenteissa. Tälle sivulle on listattu opiskelijan keskeisimpiä oikeuksia ja velvollisuuksia yliopistoyhteisössä.

Opiskelijana sinulla on mm. seuraavat oikeudet:

 • oikeus saada ohjausta ja neuvontaa opintojen suunnitteluun ja suorittamiseen (Tutkintosääntö  15 §, Yliopistolaki 40 §)
 • oikeus olla joutumatta syrjityksi tai häirityksi (Suomen perustuslaki 6 §, Tasa-arvolaki 5 § – 6 s, 10 § – 12 §, Yhdenvertaisuuslaki 6 §, Vaasan yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma)
 • oikeus opiskella esteettömästi ja turvallisessa opiskeluympäristössä (Yliopistolaki 37 a §, Vammaispalvelulaki 8 c §, Tutkintosääntö 26 §)
 • oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa (Tutkintosääntö  16 §)
 • oikeus saada opintosuoritusten arvostelun tulos 30 päivän kuluessa suorituksesta tai siitä määräajasta, johon mennessä suoritus on tullut jättää tarkastajalle (Tutkintosääntö  16 §)
 • oikeus hakea oikaisua opintosuoritusten tai opinnäytetöiden arvostelusta 14 päivän kuluessa arvostelupäätöksen tiedoksisaannista (Tutkintosääntö 18 §)

Opiskelijana sinulla on mm. seuraavat velvollisuudet:

Kaikissa opiskelijan oikeusturvaa koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä VYY:n edunvalvonta-asiantuntijaan.

Musta lista

Tenttitulosten viipyminen on yksi yleisimmistä syistä ottaa yhteyttä ylioppilaskuntaan. Vaasan yliopiston tutkintosäännön mukaan opiskelijalla on oikeus saada opintosuoritusten arvostelun tulos 30 päivän kuluessa suorituksesta tai siitä määräajasta, johon mennessä suoritus on tullut jättää tarkastajalle (Tutkintosääntö  16 §). Syys- ja kevätlukukauden välisen opetustauon aikana tenttien ja muiden opintosuoritusten tulosten kirjaus on tehtävä 45 päivän kuluessa suorituspäivästä. VYY:n edunvalvonta-asiantuntija valvoo opiskelijan oikeusturvan toteutumista mm. tämän lomakkeen kautta jätettyjen valitusten perusteella.

Voit halutessasi jättää yhteystietosi, jos haluat palautteeseesi vastauksen. Tällä lomakkeella kerättyjä yhteystietoja käytetään ainoastaan mahdolliseen palautteen käsittelyä koskevaan yhteydenpitoon VYY:n ja palautteen antajan välillä, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Ilmoita alla olevalla lomakkeella myöhässä olevista tentti- tai harjoitustyötuloksista! Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

Tilaa viikkotiedote

Pysy ajan tasalla opiskelijoita koskevista asioista ja tapahtumista